Tým stínování vlády

Náš expertní tým
pro předvolební období

Matěj Stropnický – Vedoucí týmu stínování vlády

 • » Novinář; 2003-9 pracoval v Literárních novinách, poté v Deníku Referendum jako editor.
 • » Od ledna 2016 předseda Strany zelených. Od 2014 zastupitel hl. m. Prahy a do odvolání v říjnu 2015 náměstek primátorky HMP pro územní rozvoj a územní plán. Do 2014 zástupce starostky Městské části Praha 3 pro oblast bydlení a kultury, od 2006 tamtéž zastupitel; spoluzakladatel občanských sdružení Žižkov (nejen) sobě a Tady není developerovo.
 • Konec liberálního státu?

  Ze všech stran je napadáno to základní, co je výdobytkem listopadové revoluce: Svoboda, lidská a sociální práva, právní stát a demokracie. V módě jsou autoritářští, bezohlední vůdci skrytě napojení na velký byznys nebo přímo jeho vlastníci, kteří víří vášně, naoko hájí “obyčejné lidi”, ale ve skutečnosti zájmy byznysu. My ale víme, že planeta je jen jedna, že lidé jsou si rovni, že nejlepším způsobem dohody je demokratická diskuse a nejjistější zárukou svobod právní stát. Chceme žít ve svobodné a sociálně spravedlivé zemi a chceme, aby tato země zůstala v Evropě.


Petr Štěpánek – zahraničí

 • » Přírodovědec, v 90. letech byl pedagogem na State University of New York, 1998 – 1999 člen vyjednávacího týmu pro přistoupení ČR k EU.
 • » Opakovaně místopředseda Zelených; 1990 kooptován do Národního výboru hl. m. Prahy za OF, 2006-9 radní hl. m. Prahy odpovědným za resort životního prostředí; Od 2002 zastupitel MČ Praha 4, od 2014 starosta; založil a deset let vedl protikorupční spolek Oživení a spoluzakládal Auto*Mat.

Zbraně pod kontrolou

 • » Zasadíme se, aby ČR a země EU přestaly prodávat zbraně nedemokratickým režimům a nestabilním státům v kontextu boje proti mezinárodnímu terorismu. Budeme prosazovat zákaz zbraní, které mají ničivý dopad na civilisty (např. bíly fosfor, ochuzený uran).
 • » Zasadíme se, aby EU stála v čele celosvětového procesu jaderného odzbrojování. Budeme prosazovat přísnou regulaci konvenčních zbraní.

Naďa Johanisová – finance

 • » Environmentální ekonomka a vysokoškolská učitelka (MUNI); 1998 – 2008 učila na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kurzy Ekologická výchova, Sociální ekologie, Ekologická ekonomie, Kritické myšlení.
 • » 1990 spoluzaložila Informační centrum ČSOP; 1991-1996 ředitelka společnosti Rosa; od roku 1993 píše do společensko-ekologického časopisu Sedmá generace (dříve Poslední generace), členka jeho redakční rady; 2005 spoluzaložila Trast pro ekonomiku a společnost, sdružení zaměřeného na diskuzi o ekonomických alternativách, kde působí jako vedoucí programu Lokální, etické a demokratické ekonomiky.

Ekologická daňová reforma

 • » Připravíme koncept systémového a postupného navyšování poplatků za využívání přírodních zdrojů, případně zavedení nových daní v zájmu životního prostředí, které by kompenzovaly např. snížení důchodového a nemocenského pojištění pro fyzické osoby (což by podpořilo zaměstnanost).

Jana Drápalová – životní prostředí

 • » Ekoložka a agronomka; 1990-2002 koordinátorka projektů ve sdružení Veronica; vedla Regionální sdružení ČSOP, podílela se na zmapování a ochraně studánek v Brně a okolí, sledování kácení stromů ve městě, vytvořila manuál Strategie pro Brno.
 • » 2014 první místopředsedkyně a 2015-6 předsedkyně Strany zelených, od roku 2002 starostka Městské části Brno–Nový Lískovec, dlouholetá zastupitelka města Brna; jedna z hlavních koordinátorek kampaně Nádraží v Centru.

Zodpovědné nakládání s půdou a ochrana kvality ovzduší

 • » Musíme řešit téma dlouhodobé udržitelnosti zemědělské půdy na území ČR. Největším problémem je úbytek obsahu organické složky půdy a zhutňování podloží, způsobené nesprávnou zemědělskou praxí. Důsledkem je pak vysoká půdní eroze, odplavování nebo odvátí ornice a současně živin.
 • » Přes proklamované programy na zlepšování kvality ovzduší a jejich rozpracování do akčních plánů se nedaří dlouhodobě snížit počet překročení limitů pro koncentrace škodlivých látek v ovzduší. ČR rovněž nemá dopracovanou legislativu pro posuzování menších polétavých částic M5, M2,5, které mají významný vliv na zdraví.

Miloslava Pošvářová – externí spolupracovnice pro oblast dopravy

 • » Dopravní expertka, obor konstrukce a dopravní stavby, soudní znalkyně v oblasti výroby a montáže ocelových konstrukcí a mostů; 2012-2014 Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD), ředitelka Úseku kontroly kvality staveb.
 • » Dříve členka NERVu (Národní ekonomická rada vlády), komise Boj proti korupci. Vypracovala materiál, který popisoval zdroje a mechanismy korupce v dopravních stavbách; 2014 získala od Nadace Charty 77 Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost.

Rozvoj a efektivita dopravní infrastruktury s maximálním přínosem pro občany a ekonomiku při minimálních dopadech na životní prostředí

 • » Prosazení vysokorychlostní trati Praha-Brno.
 • » Zavedení zákona na určení strategie dopravní politiky v ČR, včetně souvisejících zákonů, a dále určení konkrétního plánu výstavby, který bude závazný na léta dopředu. Je třeba stanovit zásady plánování se zaměřením na ekologii dopravy (doprava má sloužit, nikoliv komplikovat život občanům).
 • » Zavést vyrovnané smluvní podmínky stát-zhotovitel, včetně zavedení státní expertizy na kontrolu dopravních projektů a jejího financování, zamezení plýtvání finančními prostředky a zavedení efektivní výstavby

Jan Trnka – zdravotnictví

 • » Lékař, odborný asistent a vysokoškolský učitel (UK); od roku 2010 vedoucí Laboratoře metabolismu a bioenergetiky, Odborný asistent Oddělení biochemie, Vědecký pracovník, Ústavu výživy na 3. LF UK.
 • » Vedoucí odborné sekce Zelených pro zdravotní politiku, zastupitel MČ Praha 9 (2010-5); 2004 získal Hlávkovu cenu a Cenu Margaret Bertrand, 2015 získal cenu Syllabova křída pro nejlepší učitele 3. LF UK.

Bez zdravotnic to nepůjde

 • » Kvalitní personál potřebuje důstojné platy, dobré pracovní podmínky a kvalitní vzdělání. První prioritou bude nelékařský personál.
 • » Více následné a domácí péče na úkor části akutní péče a podpora praktických lékařů i specialistů v regionech.

Milena Bartlová – kultura

 • » Historička umění, publicistka a vysokoškolská učitelka.
 • » 2008-2011 předsedkyně Uměleckohistorické společnosti; členka Centra medievistických studií; získala medaili rektora Masarykovy university za nejlepší publikaci roku 2001.

Musíme zlepšit dostupnost kultury a posílit digitalizaci obsahu

 • » To, co je ve státním a veřejném majetku, má být dostupné v zásadě bezplatně. Pro kulturní obsahy v soukromém vlastnictví je třeba vytvořit programy podpory diváků/čtenářů/účastníků
 • » Podpora digitalizace kulturního obsahu a zajištění otevřeného přístupu; rozvoj sítě knihoven

Jiří Hlavenka – průmysl, obchod a informatika

 • » Strojní inženýr a IT specialista; přes pětadvacet let podniká v oblasti IT, stál u zrodu a rozvoje společností Computer Press, Vltava.cz, CP Online a NetDirect, aktivně působil jako novinář a autor mnoha knižních publikací.
 • » Je spoluvlastníkem společností Skypicker.com a Fayn Telecommunications.

Tvorba pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou a zamezení netransparentního odtoku kapitálu ze země

 • » Věnovat podstatně více pozornosti a podpory odvětvím s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou segmenty high-techu, na rozdíl od současné hlavní pozornosti tradičním průmyslovým segmentům s přidanou hodnotou nízkou, jako je například energetika či stavebnictví.
 • » Podstatně redukovat až odstranit jakékoli formy podpory velkých, nadnárodních korporací, které do České republiky přinášejí obvykle jen podřadná pracovní místa, vysokou energetickou i dopravní zátěž, případně environmentální škody. Zcela vyloučeny musí být jakékoli formy podpory společnostem s nejasnou vlastnickou strukturou.

Jan Korytář – místní rozvoj

 • » Ekolog; pracoval ve Správě CHKO Jizerské hory, člen Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod; pracuje také jako lektor pro oblast strategického plánování, fundraisingu a řízení neziskových organizací.
 • » Od roku 2006 je zastupitelem města Liberce, 2010-11 primátor, od 2012 zároveň zastupitelem Libereckého kraje. Od roku 2014 je náměstkem primátora Liberce pro ekonomiku. V roce 1994 založil Společnost přátel přírody Čmelák, ve které je předsedou.

Děti nepatří na ubytovny

 • » V Česku chybí levné bydlení. Stát musí umět pomoci lidem tím, že zajistí programy pro výstavbu dostupného a kvalitního nájemního bydlení. Bydlení je stejně jako zdraví nezbytnou podmínkou kvalitního způsobu života. Začneme znovu stavět obecní nájemní byty pro nejširší vrstvy obyvatel. Budou energeticky úsporné, levné na pronájem a nebudou k nim potřeba hypotéky. Podpoříme zároveň zákon o sociálním bydlení, který by lidem v bytové nouzi nabídl domov místo dávek.

Michal Berg – lidská práva, boj proti korupci a migrace

 • » Podnikatel a aktivista; Pohyboval se v oblasti IT, na začátku roku 2016 firmu prodal. Během uprchlické krize se aktivně angažoval, vytvořil web pomocuprchlikum.cz, který slouží jako rozcestník pro lidi a firmy ochotné pomáhat uprchlíkům a působí ve spolku Pomáháme lidem na útěku.
 • » Od 2014 zastupitel Vsetína; podílí se na protikorupčních projektech a je aktivní v občanském sdružení Vsetínské fórum.

Bezplatná právní pomoc pro sociálně slabé občany, bezpečnost a ochrana soukromí na internetu pro všechny

 • » Senioři, kteří naletěli šmejdům. Matky, kterým otec neplatí na děti. Lidé, kterým zaměstnavatel nezaplatil mzdu. Osoby, které pečují o blízkého se zdravotním postižením. Ti všichni musí mít možnost využít bezplatnou právní pomoc, pokud jsou na tom se svými příjmy špatně a nemají na to si zaplatit právníka. Nový zákon musí umožnit, aby ji mohly poskytovat i zavedené veřejně prospěšné organizace.
 • » Svoboda slova, svobodná média a svobodný internet: tři věci, bez kterých nemůže existovat společnost, která je svobodná, sebevědomá a demokratická. Pokud nemůžeme zajistit ochranu soukromí, nemůžeme zajistit ani svobodu projevu. Přestože je plošné sledování a uchovávání informací o pohybu uživatelů na internetu v rozporu s právem na soukromí, neustále vznikají návrhy, které toho sledování chtějí zavádět. Je potřeba stanovit pro bezpečnostní síly přesná pravidla, aby tato instituce nemohla být zneužívána.

Tomáš Tožička – práce a sociální věci

 • » Původní profesí technik. Vystudoval teologii v Praze a Atlantě. Zakládal a vedl střediska sociálních služeb, podílel se na aktivitách spojených s regionálním rozvojem v Evropě, Africe a Asii. Byl členem Ekumenického týmu Světové rady církví při OSN v New Yorku.
 • » 2003 – 2005 člen předsednictva Zelených, vedoucí pracovní skupiny a předkladatel programu Zelených Vize ekologické demokracie. Po ukončení členství v r. 2006 spoluzakladatel Hnutí Zelení, které ukončilo činnosti v r. 2017 na podporu konsolidované Strany zelených.

Zajištění důstojného života pro každého je základním předpokladem rozvoje celé společnosti

 • » Důstojné a bezpečné pracovní podmínky. Prosazování racionálního zvyšování minimální mzdy jako nástroje konvergence a podpory celkového mzdového růstu. Zvýšení trestní odpovědnosti vedoucích pracovníků za vážné a smrtelné pracovní úrazy. Zvýšení dohledu na dodržování pracovní smluv, pracovní doby a rovného odměňování.
 • » Partnerství místo péče o klienty. Zvýšení participace v rámci sociálního partnerství. Místo vydávání podmíněných dávek zvyšovat samostatnost sociálně ohrožených tak, aby byli schopni co nejefektivněji řešit své problémy sami, byť s cílenou asistencí. Prvním předpokladem je zajištění sociálního bydlení v důstojných podmínkách.

Chybí vám některý resort? Další osobnosti zbývajících oblastí budeme představovat postupně. Nechejte nám svůj email a dozvíte se vše včas.

Share Button